4/10/2015

VIII PREMIO DE POESÍA EDUARDO PONDAL

O I.E.S. de Ponteceso convoca o VIII PREMIO DE POESÍA “EDUARDO PONDAL”, segundo as seguintes BASES:

 1.- Poderán presentarse ao premio os alumnos dos IES públicos de toda Galicia, en calquera das dúas modalidades que se convocan: ESO e BACHARELATO. Non poderán presentarse nunha modalidad os gañadores dela no ano pasado.

 2.– Optarán ao premio os traballos orixinais e inéditos escritos en lingua galega que non foran premiados anteriormente en ningún outro concurso. O autor responde da autoría e orixinalidade da obra presentada ao Premio, así como de non ser copia nin modificación de obra allea.

 3.- Os traballos, consistentes nun só poema ou conxunto de poemas breves, terán unha extensión máxima de 75 versos. O tema, medida e rima serán libres.

4.- Os concursantes presentarán tres copias mecanografadas a dobre espazo e por unha soa cara, ou a ordenador (letra Arial, tamaño 12) Estas copias levarán soamente título do poema e pseudónimo, sen firma. Acompañará ás copias un sobre pechado (plica), co título da obra e o pseudónimo do autor ou autora escrito no exterior, e no seu interior indicarase: - Nome, apelidos, dirección e teléfono do autor ou autora. - Título da obra presentada. - Centro e curso no que estuda o autor ou autora.

 5.- As obras entregaranse na Secretaría do centro ou remitiránse ao IES de Ponteceso, rúa Teresa Mosquera Manso s/n, 15110, Ponteceso (A Coruña), facendo constar no sobre: VIII PREMIO DE POESÍA "EDUARDO PONDAL". O prazo de admisión de orixinais rematará o 29 de maio de 2015, tendo en conta para tal efecto a data do mataselos nos envíos por correo.

6.- Establécese un premio de 100 euros (50€ en metálico e 50€ en tarxeta regalo) máis un agasallo literario para cada unha das dúas categorías en concurso: alumnos de ESO e alumnos de BACHARELATO

 7.- Os premios poderán ser declarados desertos, se así o estima o xurado.

8.- Os premios entregaránse durante os actos organizados para tal fin no IES de Ponteceso, de cuxas datas informaráse debidamente aos gañadores

 9.– As obras premiadas serán publicadas na revista do centro Mariantella.

 10.- Durante os 30 días seguintes conservaranse os orixinais enviados, que poderán ser recollidos en persoa. Transcorrido este prazo, os traballos non recollidos serán destruídos.

11.- A participación neste concurso implica a total aceptación das súas bases.

Ningún comentario:

Publicar un comentario